Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

írací doba kameného obchodu:

Úterý:

16 - 19.30 h

Sobota:

09-12 h

ostatní dny po telefonické dohodě

tel.: 737 750 063Název a adresa provozovny:

PLUTON ELEKTROPRODEJNA

GEN. FANTY 26

67401 TŘEBÍČ


tel.: +420737750063

email: eshop@pluton-elektro.cz

            info@pluton-elektro.cz

www: pluton-elektro.

 

1) Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Vítězslav Bulíček

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba:

  • Vítězslav Bulíček
  • IČ: 67066682
  • DIČ: CZ6703200416
  • se sídlem: Na Svahu 904/1,674 01 Třebíč
  • veden v ŽR u MěÚ Třebíč odbor obecní ŽÚ                
  • provozovna:Gen. Fanty 929/26,674 01 Třebíč
  • email: pluton.trebic@quick.cz
  • telefon: 737 750 063
  • www: www.pluton-elektro.cz

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2) Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající  (dodavatel)
Je firma Vítězslav Bulíček, se sídlem Na Svahu 904, 674 01 Třebíč, IČ: 67066682. Vítězslav Bulíček je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, jestliže se zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Toto zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3) Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

4) Ceny

Všechny ceny jsou konečné včetně DPH. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Recyklační a autorský poplatek je obsažen v ceně produktu.

5) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží a jeho běžného používání, ale jako možnost si výrobek fyzicky prohlédnout.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Uhrazená částka bude kupujícímu uhrazena podle podle § 53 odstavce 10 občanského zákoníku nejpozději do 30 kalendářních dnů.

 Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli využít ustanovení o odpovědnosti za škodu podle § 415 a následujících občanského zákoníku a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající podle § 53 odstavce 10 občanského zákoníku navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží. Kupující nese náklady na dopravu vraceného zboží zpět prodávajícímu. Prodávající uhradí kupujícímu cenu zboží i kupujícím zaplacené náklady na dopravu zboží z obchodu ke kupujícímu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv na dodávku Zboží upraveného podle přání kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Při nákupu na IČO není možné odstoupit od smlouvy a řídí se obchodním zákoníkem.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy:
Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz/

6) Způsob platby a doručení

Zboží je v rámci České republiky zasíláno "Balíkem do ruky" nebo "Balíkem na poštu" Českou poštou. Zboží hradíte při převzetí zboží dobírkou nebo zaplatíte předem na účet.

Cena dopravného činí 99 CZK včetně DPH a doběrečné 48 CZK včetně DPH.

Při objednávce nad 5000 CZK bez DPH není dopravné účtováno !

Veškeré zboží zasíláme pouze v rámci České republiky !!!

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

7) Reklamace a servis

K Vámi objednanému zboží obdržíte i daňový doklad a český návod k použití. Záruční list je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Reklamace se řídí  Reklamačním řádem.
V případě reklamace zašlete:
- kompletní balení zboží
- fotokopii dokladu o koupi
- popis závady
 pouze přes službu České pošty jako Balík na Poštu s tímto popisem:

Vítězslav Bulíček

Na poštu

Smila Osovského 2/1

674 01 Třebíč

Tel..737750063

E-mail:pluton.trebic@quick.cz


Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty. V tomto případě se snažíme také vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
- reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
- na email: pluton.trebic@quick.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
- doložíte výši nákladů (naskenované účtenky za poštovné, přepravní list apod.)
- proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu)

8) Záruka na zboží

Záruka na zboží je 24 měsíců. Při nákupu na firmu mohou platit odlišné podmínky.

- záruční doba běží od převzetí zboží
- na dárky ke zboží se záruka nevztahuje

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

9) Reklamační řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

Prodávající je firma Vítězslav Bulíček, se sídlem Na Svahu 904/1, 674 01 Třebíč. Vítězslav Bulíček je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.
Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Namísto záručního listu postačuje vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné. 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

- vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo  odstoupit od kupní smlouvy
- vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží,  právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy  jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo  odstoupit od kupní smlouvy 

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na škodu způsobenou ohněm, nehodou, odcizením,  zanedbáním péče, užíváním v rozporu s návodem, na vadu způsobenou úpravou, změnou technických  parametrů, dále na baterie, obal a jiné části opotřebené užíváním.

VYŘÍZENÍ  REKLAMACE
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Kupující při zasílání zboží dbá na to, aby bylo reklamované zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, aby přepravou nedošlo k poškození zboží.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo formou složenky.

Satelitní přijímače:

UPOZORNĚNÍ:

I přes naše maximální úsilí o co nejvyladěnější ENIGMU 2, ne vždy vše v nakonfigurované Enigmě funguje tak jak má. Nemáme možnost nedostatky odstranit, pouze nahlásit, jelikož nejsme tvůrci žádné Enigmy a ani výrobci přijímače. Používáme čistý, nenakonfigurovaný image dané Enigmy, jehož funkčnost a spolupráce s pluginy a jednotlivými funkcionalitami je závislá od jeho tvůrců, čili vývojářů Enigmy.

 

Výrazně nedoporučujeme provádět online aktualizaci Enigmy kvůli možnému (téměř určitému) zhroucení operačního systému!

Online aktualizaci a možné odpojení operačního systému provádíte na vlastní odpovědnost!

Proto doporučujeme před tímto krokem provést kompletní zálohu celého systému.

Týká se to všech přijímačů s OS Enigma 2!

Oznamujeme, že pluginy v Enigmě 2,  jsou dílem třetích stran a neodpovídáme za jejich funkčnost! Také se nevztahuje záruka na případnou nefunkčnost některého pluginu. Záruka se vztahuje pouze na hardware přijímače!

Funkčnost necertifikovaných (tzv. UNI) čteček čipových karet u satelitních přijímačů není garantována !!!

100% funkčnost dekódovacích karet garantujeme pouze u certifikovaných přijímačů a certifikovaných CI modulů daného operátora použitých karet !

 

10) Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o ochraně osobních údajů najde zde:

11) Zpětný odběr elektrospotřebičů

Na naší provozovně na adrese Gen.Fanty 929/26,674 01 Třebíč můžete bezplatně odevzdat veškeré malé elektrospotřebiče a použité malé baterie ,které budou prostřednictvím firmy REMA SYSTEM a.s a firmy REMA Battery s.r.o ekologicky zlikvidovány.

Tato možnost je také při nákupu přes náš e-shop,kdy vám bude po dohodě domluvena dopravní společnost,která nepotřebný elektrospotřebič bezplatně odebere u vás doma.

12) Elektronická evidence tržeb EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

13) Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.5. 2018